Blog

Dlaczego warto znać prawa pracownika?

Gdy podejmuje się szczególnie pierwszą pracę nie ma się wiedzy na temat praw, które posiada pracownik. Brak posiadania takich informacji może prowadzić do wielu problemów. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których pracodawca podejmuje działania, które są niezgodne z prawami pracowniczymi.

Jak zapoznać się z prawami pracownika?

Większość informacji o prawach pracowników znajduje się w kodeksie prawa pracy. Oczywiście nie zawsze trzeba od razu decydować się na czytanie takiego kodeksu. Zrozumienie poszczególnych przepisów prawa bez wiedzy o języku prawniczym może być utrudnione. Znacznie lepszym rozwiązaniem może być z tego powodu skorzystanie ze stron internetowych, które są poświęcone prawom pracowniczym.
Najważniejsze jest zapoznanie się z podstawowymi prawami pracowniczymi. Jeśli zna się takie prawa pracownika wówczas znacznie łatwiej można szybko reagować na niekorzystne działania pracodawcy. Warto zapoznać się między innymi z tym:
– jak uzyskuje się prawo do określonego czasu urlopu,
– jak pracodawca może nakładać dodatkowe obowiązki na pracowników,
– jak można skorzystać ze swoich praw pracowniczych.

Podstawowe prawa pracownika

Zapoznanie się nawet z podstawowymi prawami pracowników znacznie zwiększa świadomość prawną. Ma to duże znaczenie w kontekście unikania sytuacji, w której nie będzie się miało wiedzy, kiedy warto zareagować na niezgodne z prawem działania pracodawcy. Dodatkowo można lepiej ocenić drobne nadużycia, jak też takie, które wymagają decydowania się na prowadzenie sprawy przed sądami prawa pracy.

Jednym z podstawowych praw pracownika jest prawo do wykonywania pracy zgodnie z warunkami określonymi w umowie o pracę. Jednocześnie w umowie o pracę nie mogą być zawarte żadne przepisy, które nie są zgodne z przepisami kodeksu pracy. Natomiast w umowie pracodawca musi jednoznacznie określić strony stosunku pracy, warunki pracy i płacy, rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie.

Zakaz dyskryminacji

Pracownicy są również chronieni przed dyskryminacją. W tym względzie pracownicy są zobowiązani do równego traktowania pracowników począwszy od nawiązywania stosunku pracy, poprzez warunki zatrudnienia, aż po awansowanie pracowników. jednocześnie zakaz dyskryminacji dotyczy bardzo różnych cech pracowników. W przepisach prawa wskazane jest między innymi, że pracownik nie może być dyskryminowany ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną. Dodatkowo pracodawca nie może odmiennie traktować pracowników zatrudnianych na różnych typach umów, co obejmować może umowy na czas określony, jak też umowy na czas nieokreślony.